Телефон 0883303093

Защита на личните данни

 „Зоомакс 1250“ ЕООД, с ЕИК 204206003 с адрес на регистрация гр. София, ж.к. Овча купел 2, ул., бл. 24  прилага във взаимоотношенията с Клиенти/Кандидати настоящите Общи условия, наричан в настоящия текст за краткост „Администратор“. 

Като администратор на лични данни,  „Зоомакс 1250“ ЕООД  :

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Провеждане на интервюта с нас и потенциални работодатели,

Влизане в база данни за кандистване за определени позиции за работа

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването на вашите данни се основава на вашето съгласие

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Спазване на месното и Европейско законодателство.

Данни, които събираме

Събираме лични данни по различни начини, като например чрез нашия сайт, от нашите партньори по набиране и подбор, от платформи за публикуване обяви за работа , канали на социални мрежи (напр. Facebook и Instagram и др.). Може да събираме следните видове лични данни:

Данни за контакт (имена, електронен адрес и телефонен номер);
дата на раждане;
Пол;
Националност и състояние на разрешителни за работа;
Друга информация, включена във Вашата автобиография, информация, която предоставяте относно Вашите предпочитания за кариерно развитие, и друга информация относно Вашите квалификации за наемане на работа:
Данни за предишни длъжности, работни места и образование;
Езикови знания;
Компютърни умения;
Други свързани с длъжността умения;
Информация, предоставена чрез референции;
Информация от проведени интервюта, тестове, присъствена и дистанционна комуникация, проведена в рамките на процедурата за Провеждане на подбора;
Други данни, които ни предоставяте, като например чрез функцията „Връзка с нас“ на нашия сайт.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) Имате следните права:

Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от  „Зоомакс 1250“ ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни;
Имате право да поискате от  „Зоомакс 1250“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
Имате право да поискате от  „Зоомакс 1250“ ЕООД  личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
Когато сте оттеглил своето съгласие;
Когато сте възразил срещу обработването;
Когато обработването е незаконосъобразно;
Когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, Което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
Когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

При упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
За спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес и изисквания на местното законодателство;
По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или За установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
Имате право да поискате от  „Зоомакс 1250“ ЕООД  , да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви Предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Как ще съхраняваме и пазим Вашите личните данни, които събираме?

 „Зоомакс 1250“ ЕООД ще събира, съхранява и използва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за което сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Закона за трудовите посредници и наредбата за трудовите посредници.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Изпозване изнесен хостинг акаунт, собствен домейн и мейл сървър, които са надеждно защитени от нашия доставчик ХОСТИНГ БГ

Унищожаване

Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски, се съхраняват от Администратора в следните срокове:

– Ведомости за заплати – 50 години;

– Счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;

– Документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;

– Всички останали носители – 5 години.

След изтичането на срока за съхранението им носителите на информация (хартиени или технически), които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

След приключване на срока за съхранение данните се унищожават възможно най-бързо посредством унищожаването на хартиените носители чрез шредиране, а на техническия носител – чрез заличаване и изтриване на съответните файлове от компютрите на Дружеството.

Как клиентът да получи достъп до своите  данни, които се обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп,  или да отправите искане на посочените контактни данни на  „Зоомакс 1250“ ЕООД

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: да посочите вашите три имена, актуален телефон и електронна поща, на която можем да изпратим потвърждение, за вашето искане

Уведомяване за нарушения

Нарушение на сигурността на данни възниква, когато личните данни, за които  „Зоомакс 1250“ ЕООД  отговаря, са засегнати от инцидент със сигурността, в резултат на който се нарушава поверителността, наличието или целостта на личните данни. В този смисъл, нарушение на данните възниква, когато има нарушение на сигурността, водещо до инцидентно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, нерегламентирано разкриване на данни, които се предават, съхраняват или се обработват по друг начин.

В случай на нарушение на сигурността на личните данните, което съществува вероятност да породи риск за правата и свободите на физическите лица, Администраторът (чрез съответния служител), без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрал за него, уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

Администраторът документира всяко нарушение на сигурността на личните данни, включително фактите, свързани с нарушението, последиците от него и предприетите действия за справяне с него.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е за Република България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg)

Допълнителни разпоредби:

–  “Администратор на лични данни” е  „Зоомакс 1250“ ЕООД, ЕИК 204206003

–  Ако горе посочените условия бъдат променени или допълнени, то те ще бъдат публикувани на тази страница без предизвестие. След публикуването им се счита, че клиентите автоматично са запознати с тях.

Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

Връзка с нас :   E-mail: [email protected]

Дата на публикуване: 28.01. 2021 г.